แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีมารยาทในการเขียน
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษา หันคา 2
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นมารยาทในการเขียนคัดลอกข้อความ
   คัดลอกให้ถูกต้อง
   คัดลอกให้สะอาดสวยงาม
   บอกแหล่งอ้างอิงของข้อความ
   บอกแหล่งจำหน่ายหนังสือที่อ้างถึง

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นมารยาทในการเขียนจดหมาย
   เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
   เขียนจดหมายให้สะอาดเรียบร้อย
   เขียนให้ครบองค์ประกอบ
   เขียนที่อยู่ให้ชัดเจน

ข้อที่ 3)
ข้อใดแสดงให้เห็นมารยาทในการเขียนที่ดี
   เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
   เขียนเพื่อชี้นาเพื่อให้ผู้อ่านวินิจฉัยได้ถูก
   การนาข้อความมาอ้างอิงในงานเขียนของตนเอง
   การใช้ภาษาพูดมาใช้ในภาษาเขียนเพื่อให้มีความเป็นกันเอง

ข้อที่ 4)
ใครมีมารยาทในการเขียนมากที่สุด
   เอก นำข้อความของผู้อื่นมาเขียนแต่ไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
   อิ๋ว ชอบเขียนวิจารณ์ลงในงาน
   อู๋ ให้ความสำคัญกับอักขระของการเขียนให้ถูกต้อง
   แอน กล่าวชมเชยพฤติกรรมตนเองในงานเขียน

ข้อที่ 5)
มารยาทไม่ได้ติดตัวบุคคลแต่กำเนิด แต่ได้มาจากอะไร
   ครอบครัว
   แหล่งการศึกษา
   เพื่อนฝูง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือมารยาทในการเขียน
   ควรเขียนด้วยตัวบรรจงให้อ่านเข้าใจง่าย
   ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทย
   ไม่ควรเขียนว่ารายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเขียน
   ไม่ควรเขียนว่ารายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
   เมือเขียนผิดควรใช้ยางลบหรือน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาด
   ไม่ควรขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี หรือในที่ที่ห้ามเขียน
   ไม่เขียนจดหมายในกระดาษที่มีสีขาว สะอาด

ข้อที่ 8)
การเขียนจดหมายในข้อใดต้องมี มารยาท ที่สุด
   จดหมายถึงน้อง
   จดหมายถึงแม่
   จดหมายถึงเพื่อน
   จดหมายลาครู

ข้อที่ 9)
ข้อใดมี มารยาทในการเขียนมากที่สุด
   ป้าอิ่มเป็นคนหัวเมือง
   ป้าอิ่มเป็นชาวชนบท
   ป้าอิ่มเป็นคนบ้านนอก
   ป้าอิ่มเป็นคนไกลปืนเที่ยง

ข้อที่ 10)
การเขียนจดหมายในข้อใดต้องมีคารับรองของผู้ปกครอง
   จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่
   จดหมายสมัครงาน
   จดหมายถึงเพื่อน
   จดหมายลาครู